تحقیق مهندسی معکوس مغز Reverse Engineering the Brain

اشاره:

، این را Tim Buschman، دانشجوی سال آخری می گوید که در آزمایشگاه عصب شناسی پروفسور Earl Miller مشغول پژوهش است. البته دیدن مگی به این آسانی ها مقدور نیست؛ برای دور نگهداشتن مگی از محیطی که انسان ها در آن حضور دارند، از او در محیطی مجزا نگهداری می شود تا از رفتار انسان ها تأثیر نپذیرد. ولی علایم هوشمندی او روی دو نمایشگر که روبه روی بوشمن قرار دارد، قابل مشاهده است. مگی در طول هفت سال

... دانلود ...

گرفته شده از

  • Reverse Engineering the Brain
  • کار تحقیقی کامپیوتر
  • مهندسی معکوس مغز
  • دانلود تحقیق
  • تحقیق کامپیوتر
  • مهندسی مغز
  • هوش صنوعی
  • مهندسی معکوس