تحقیق ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی

چکیده:

سالیان درازی است که مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای کشورمان سکونت دارند. هیچ استانی نیست که ساکنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده که حتی در صورت بازگشت مهاجران به کشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی که از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان

... دانلود ...

گرفته شده از

  • تحقیق ذر مورد مهاجران خارجی
  • دانلود تحقیق
  • تحقیق علوم اجتماعی
  • نوع مذهب مهاجران خارجی
  • بعد خانوار مهاجران خارجی
  • ویژگیهای جمعیتی اقتصادی و اجتماعی مهاجران
  • نوع قومیت مهاجران خارجی