کنش اجتماعی عمدی در شبکه های اجتماعی آنلاین

چکیده ترجمه

شبکه های اجتماعی آنلاین (Facebook, MySpace, LinkedIn و مواردی ازاین دست) پدیده های جدید مهمی در الگوهای ارتباطی و تعاملی انسان محسوب شده و بر شیوه ارتباط افراد با یکدیگر تاثیر شگرفی اعمال می کنند. در این تحقیق، تصمیم برای استفاده از یک شبکه اجتماعی آنلاین به صورت کنش اجتماعی عمدی مفهوم سازی و تاثیر نسبی سه مد فرایندهای نفوذ و تاثیر اجتماعی (رعایت و تطابق، درونی سازی، و شناس

... دانلود ...

گرفته شده از

 • نرم گروهی
 • تداوم Is
 • مقاله مدل نظری کنش اجتماعی عمدی در شبکه های اجتماعی آنلاین
 • Intention We – تاثیر اجتماعی
 • علوم اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی اینترنتی
 • مقاله هویت اجتماعی
 • هویت اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی آنلاین
 • هویت اجتماعی
 • نرم و هنجار ذهنی
 • شبکه های اجتماعی آنلاین
 • Intention
 • مدل نظری
 • مقاله شبکه های اجتماعی آنلاین
 • دانلود مقاله ترجمه شده علوم اجتماعی
 • دانلود مقاله آماده علوم اجتماعی
 • مقاله مدل نظری کنش اجتماعی
 • علوم اجتماعی
 • ترجمه مقاله علوم اجتماعی
 • مقالات علوم اجتماعی
 • تاثیر اجتماعی
 • مدل نظری کنش اجتماعی
 • دانلود رایگان مقاله
 • شبکه های اجتماعی
 • مقاله نرم و هنجار ذهنی نرم گروهی
 • هنجار ذهنی
 • اقتباس Is