گزارش تخصصی معلمان کودکان استثنایی (1 ضرورت آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان کم توان ذهنی 2 ارائه رویکرد نوع در آموزش مهارت های اجتماعی 3 مهارت های اجتماعی لازم برای کودکان کم توان ذهنی 4 اهداف مهارت های اجتماعی کودکان استثنایی 5 افزایش مهارت

گزارش تخصصی معلمان کودکان استثنایی (1- ضرورت آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان کم توان ذهنی 2- ارائه رویکرد نوع در آموزش مهارت های اجتماعی 3- مهارت های اجتماعی لازم برای کودکان کم توان ذهنی 4- اهداف مهارت های اجتماعی کودکان استثنایی 5- افزایش مهارت

با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت کاربردی در زندگی روزانه دانش آموزان و به ویژه کودکان کم توان ذهنی – مقاله حاضر به لزوم آموزش مهارتهای اجتماعی بعنوان یکی ا

... دانلود ...

گرفته شده از