گزارش کارآموزی تاسیسات مخابرات قدرتی word

دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات مخابرات قدرتی. word

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

انتقال گرما

1

1- گرما

1

2- دما

1

3- روشهای انتقال گرما

2

انواع سیستم حرارت مرکزی

3

سیستم حرارت مرکزی با آب گرم

3

دستگاههای مولد آب گرم

5

دستگاههای پخش کننده گرما

5

اجزاء سیستم انتقال آب گرم

10

موتور پمپ جریانی

12

انواع موتور پمپهای جریانی

12

فونداسیون جهت نصب پمپها

... دانلود ...

گرفته شده از