گزارش تخصصی دبیر و معلم ادبیات فارسی: گزارش تخصصی چگونگی جذاب نمودن درس ادبیات برای دانش آموزان به شیوه همیار معلم

گزارش تخصصی دبیر و معلم ادبیات فارسی: گزارش تخصصی چگونگی جذاب نمودن درس ادبیات برای دانش آموزان به شیوه ی همیار معلم

چکیده:

پژوهش در عمل یک روش بسیار مفید برای حل مشکلات در امر آموزش و پرورش می باشد به همین خاطر در این روش دبیر نقش محوری دارد. دبیران باید سعی کنند خودشان مشکلاتشان را با دانش آموزان حل نمایند. زیرا آنها هستند که با دانش اموزان مواجه هستند و روحیات و استعداد آن را می شناسند و با تلاش خود و ب

... دانلود ...

گرفته شده از