پایان نامه بررسی جنبه های اجتماعی فرهنگی و جمعیتی ناباروری: مطالعه موردی درتهران

پایان نامه بررسی جنبه های اجتماعی ـ فرهنگی و جمعیتی ناباروری: مطالعه موردی درتهران

این پایان نامه در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و با روش کمی و کیفی به انجام رسیده است. 130 صفحه در فرمت PDF.

بطور متوسط حدود 15-10درصد از زوجین در ایران نابارور هستند. بـه علـت اهمیـت فرزنـدآوری در

فرهنگ و مذهب ایران زنان نابارور با مشکلات زیادی روبرو هـستند. هـدف از مطالعـه حاضـر بررسـی

جنبه های اجتماعی ـ فرهنگ

... دانلود ...

گرفته شده از