مقاله و گزارش برای فرم ارزشیابی معلمان و فرهنگیان (مخصوص معلمان مدارس و سرپرست شبانه روزی)

مقاله و گزارش برای فرم ارزشیابی معلمان و فرهنگیان (مخصوص معلمان مدارس و سرپرست شبانه روزی)

این بسته شامل دو گزارش و دو مقاله می باشد

همکاران عزیز گزارش و مقاله ها با تایید رئیس مدرسه و شورای مدرسه میتوانند در بند همایشها و گزارشات برای هر مورد 2 امتیاز لحاظ گردد

یعنی با دو مقاله و دو گزارش 8 امتیاز از این بند را صاحب بشید.

1: گزارشی از وظایف سرپرستان شبانه روزی

2: گزارشی مزایا ومعایب مدارس شبانه

... دانلود ...

گرفته شده از