روندهای جمعیتی در خاورمیانه

روندهای جمعیتی در خاورمیانه

22 صفحه

روندهای جمعیتی و چالشهای آن در خاورمیانه

و آفریقای شمالی

چکیده

منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی یکی از خاستگاههای تمدن و فرهنگ شهری ست. ویژگی عمده کشورهای این منطقه این است که هرچند انتقال جمعیتی یعنی انتقال از مرگ ومیر و باروری بالا به مرگ ومیر و باروری پائین صورت گرفته است ولی هر کشوری در مراحل متفاوتی از آن قرار دارد. پیش بینی شده است که شمار جمعیت در این منطقه

... دانلود ...

گرفته شده از