تحقیق بررسی و ارزیابی علم مهندسی معکوس

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی علم مهندسی معکوس

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 47 صفحه

فهرست

مقدمه… 4

تاریخچه کاربردی مهندسی معکوس… 6

مزایا و دستاوردهای مهندسی معکوس… 10

متدولوژی مهندسی معکوس… 12

ضرورت شناخت رفتار فناوری برای انتخاب استراتژی مناسب… 15

نگاهی به مهندسی مجدد… 16

دنیای Crack…

معرفی… 19

Reverse Engineering یا مهندسی معکوس چیست … 21

برنام

... دانلود ...

گرفته شده از