لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران

زمانی كه جوامع وارد دومین گذار جمعیتی می‌شوند، نظام ارزشی و نگرشی آنها به ویژه در زمینه ازدواج، تشكیل خانواده و ارزش فرزندان تغییرات اساسی می‌یابد، در این مرحله شكل سنتی تشكیل خانواده، تعریف سنتی نقش زنان و مردان در خانه و تعهدات و قیود خانوادگی نیز تغییر خواهد كرد، و این بعلت حضور بیشتر زنان در آموزش و اشتغال و شیوع ارزشهای اجتماعی طبقه متوسط غرب در جوامع در حال توسعه است.

دسته: مدیریت

... دانلود ...

 • وضعیت ازدواج و طلاق کشور
 • چالش های
 • ترکیب جمعیت ایران
 • لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران
 • گذار جمعیتی
 • ساختار و روند جمعیتی ایران
 • چالش‌ها و راهکارهای حفظ تعادل پویای ساختار جمعیتی کشور
 • انحراف در اهداف برنامه تحولات باروری کل در کشور
 • تحولات جمعیتی خانوارها در کشور
 • جایگاه جهانی ایران از لحاظ جمعیتی
 • لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران
 • لزوم تجدید نظردر سیاست های جمعیتی