بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)

63 صفحه

چکیده… 4

مقدمه… 5

اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

پیشینه و تاریخچه ی تحقیق در ایران… 8

تاریخچه کودکان استثنایی… 10

تعریف کودکان استثنایی… 11

گروه بندی دانش آموزان استثنایی… 12

جدول براورد شیوع دانش آموزان استثنایی… 13

تاریخچه ی کودکان کم توان ذهنی… 14

رویدادهای مهم در رابطه با عقب مانده

... دانلود ...

گرفته شده از