چه چیز در رسانه های اجتماعی، اجتماعی است؟

چکیده ترجمه

به کارگیری واژه ‘اجتماعی’ در زمینه فن آوری اطلاعات به سرآغاز دانش سیبرنتیک (فرمانشناسی) بازمی گردد. این واژه بعدها در زمینه نرم افزار گروهی’ سالهای 1360پیدایش شد. مکتب تازه ماتریالیستی فردریش کیتلر و دیگران کاربرد واژه ‘اجتماعی’ را به عنوان واژه ای وقت پرکن و نامربوط کنار گذاشتند کاری که کامپیوترها می کنند محاسبه است، آنها در روابط انسانی دخالت

... دانلود ...

گرفته شده از

 • شبکه سازی کامپیوتری
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • شبکه های کامپیوتر اجتماعی
 • دانلود ترجمه مقاله What Is The Social In Social Media
 • ترجمه مقاله انگلیسی علوم اجتماعی
 • دانلود رایگان مقاله لاتین
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • ترجمه مقاله چه چیز در رسانه های اجتماعی اجتماعی است
 • علوم اجتماعی
 • دانلود مقاله علوم اجتماعی
 • اجتماعی
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • علوم اجتماعی
 • دانلود مقاله چه چیز در رسانه های اجتماعی اجتماعی است؟
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • دانلود رایگان مقاله انگلیسی علوم اجتماعی
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • دانلود مقاله لاتین علوم اجتماعی
 • مقاله سیر تکامل رسانه های اجتماعی
 • ترجمه مقاله چه چیز در رسانه های اجتماعی اجتماعی است
 • رسانه های اجتماعی
 • دانش سیبرنتیک
 • کاپیتالیسم بازار آزاد
 • دانلود رایگان مقاله انگلیسی علوم اجتماعی
 • دانلود رایگان مقاله لاتین
 • رسانه های اجتماعی
 • Is The Social In Social Media
 • مقالات Isi ترجمه شده
 • اجتماعی
 • ترجمه مقالات لاتین
 • علوم اجتماعی
 • What Is The Social In Social Media
 • دانلود مقاله لاتین علوم اجتماعی
 • رسانه
 • مقاله چگونه شبکه های کامپیوتر اجتماعی شدند
 • فرمانشناسی
 • ترجمه مقاله انگلیسی علوم اجتماعی