جیگ و فیکسچر

معرفی جیگ وفیکسچر

امتیاز های قید و بند

انواع جیگ

ساختمان قید ها

انواع فیکسچرها

اصول موقعیت دهی

روش های موقعیت دهی

اصول گیره بندی

فیکسچرهای جوشکاری

فیکسچرهای فرزکاری

فیکسچرهای تراشکاری

فیکسچرهای سنگ زنی

فیکسچرهای خان کشی

جیگ و فیکسچرهای نشانه گذار

نمونه هایی از طراحی جیگ و فیکسچر

منابع ومآخذ

دسته بندی: مکانیک

در قالب ورد در 35 صفحه

فهرست

طراح

... دانلود ...

گرفته شده از

  • دانلود