دسته بندی جیگ وفیکسچرها

یک جیگ جوشکا ری یک ابزار ثابت است ولی یک فیکسچر جوشکاری را می توان حول محورهای افقی یا عمودی چرخاند ونقش اصلی فیکسچر جوشکاری مهار کردن قطعه کاری وجلوگیری از بروز این عیب می باشد. در حالی که این معنی برای جیگ وفیکسچر برای عملیات ماشین کاری درست نیست.

جیگ وفیکسچرها راازجهت کاربرد ومفهوم به دو دسته 1-جیگ وفیکسچرهای برای عملیات ماشین کاری 2-جیگ وفیکسچرهای برای عملیات جوشکاری تقسیم می کنیم.

1- د

... دانلود ...

گرفته شده از

  • جیگ وفیکسچرها