پاورپوینت آموزشی برنامه سازی ساخت یافته پاسکال درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، رشته مهندسی کامپیوتر

چکیده:

فصل اول: مقدمه ای بر کامپیوتر و برنامه سازی

فصل دوم: پاسکال و حل مساله

فصل سوم: توابع و رویه ها

فصل چهارم: ساختارهای انتخاب: دستورات if و else

فصل پنجم: حلقه های تکرار: ستورات while و for و repeat

فصل ششم: برنامه سازی پیمانه ای

فصل هفتم: انواع داده های ساده

فصل هشتم: فایل های متن

فصل نهم: مهندسی نرم افزار

فصل دهم: آرایه

فصل یازدهم: آرایه های فشرده و آرایه ها

... دانلود ...

گرفته شده از

  • پاورپوینت بررسی مبدل های AD به همراه تصاویر آموزشی
  • دانلود پاورپوینت
  • دانلود و خرید پاورپوینت
  • پاورپوینت
  • پاورپوینت آماده
  • خرید پاورپوینت آماده
  • بررسی مبدل های AD
  • خرید پاورپوینت
  • دانلود و خرید پاورپوینت