گزارش کار کارآموزی کارشناسی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی

گزارش کار کارآموزی: (آشنایی با تاسیسات الکتریکی)

بخش اول: آشنایی با تاسیسات الکتریکی

آشنایی با جریان سه فاز

جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت به هم 120 درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند تهیه می شود.

انواع اتصال در سیستم سه فاز

در سیستم سه فاز معمولاً از سه نوع اتصال استفاده می شود:

الف- اتصال ستاره

ب- اتصال مثلث

ج-

... دانلود ...

گرفته شده از

  • گزارش کار کارآموزی کارشناسی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی
  • (آشنایی با تاسیسات الکتریکی)
  • گزارش کار کارآموزی