مقاله ای پیرامون اسمز معکوس

بخشی از متن:

اسمز معکوس، همانگونه که از نامش پیداست، همان اسمز است با این تفاوت که با اعمال فشار به محلول غلیظ تر حلال از محلول غلیظ به واسطه یک لایه نیمه تراوا (غشاء) به محلول رقیق تر انتقال پیدا می کند. این عمل زمانی رخ می دهد که فشار اعمالی از فشار اسمزی (فشاری که سبب می شود حلال از محلول رقیق به غلیظ انتقال پیدا کند) بیشتر باشد. اگر فشار اعمالی با فشار اسمزی برابر باشد هیچ انتقالی صورت نمی

... دانلود ...

گرفته شده از

  • تحقیق رشته شیمی
  • تحقیق اسمز معکوس
  • فرایند اسمزی
  • تحقیق در مورد اسمز معکوس
  • فرایند اسمز معکوس
  • مقاله در مورد اسمز معکوس
  • اسمز معکوس