کیفیت توان برق تعاریف، شاخص هاامواج کیفیت توان ولتاژ استانداردها و ضرورت ها

کیفیت برق وضعیت تغییرات مشخصات انرژی الکتریکی شبکه را نشان میدهد. کیفیت مناسب برق نشان دهنده وضعیت مناسب تغییرات کمیتهای ولتاژ، جریان و فرکانس بوده که خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات شبکه ومشترکین را به دنبال نخواهد داشت. هر گونه اعوجاج در اندازه شکل ولتاژ جریان یا فرکانس که منجر به خرابی یا عملکرد غلط تجهیزات مصرف کنندگان گردد، مشکل کاهش کیفیت برق میباشد.

کیفیت توان برق تعاریف، شاخص ه

... دانلود ...

گرفته شده از

 • پاورپوینت
 • کیفیت توان برق تعاریف
 • الکترونیک
 • برق
 • شاخص هاامواج
 • کیفیت توان
 • ppt
 • توان
 • استانداردها و ضرورت هادر 65 اسلاید
 • نیرو
 • ولتاژ