گزارش کارآموزی نصب ونگهداری موتورخانه شرکت یکتار تاسیسات

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

فهرست مطالب

مقدمه

ضرورت استفاده سیستم هوشمند موتورخانه

کنترل مستقیم تجهیزات حرارتی ساختمان

سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه

دیگ بخار قسمت اول

ساختمان بدنه دیگ

دیگ بخار قسمت دوم (مشعل مایع سوز)

دیگ بخار قسمت سوم (مشعل دو سوخته گاز ومایع)

ساختار دیگ های بخار

تصفیه آب

صافی ذغالی

... دانلود ...

گرفته شده از

  • کارآموزی
  • گزارش کارآموزی
  • کارآموزی نصب ونگهداری موتورخانه
  • دانلود کارآموزی
  • دانلود گ
  • کارآموزی نصب ونگهداری موتورخانه شرکت یکتار
  • کارورزی
  • نصب ونگهداری موتورخانه شرکت یکتار
  • دانلود گزارش کارآموزی نصب ونگهداری موتورخانه شرکت یکتار تاسیسات شیراز