پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به شبکه های اجتماعی

چکیده:

شبکه¬های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت¬های اینترنتی هستند. در این وب سایت¬ها، کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت مجازی دور یکدیگر جمع می¬شوند و جماعت¬های آنلاین را تشکیل می¬دهند. امروزه، بدون شک، یکی از مسائل مهم جوامعی مانند ایران، کمیت و کیفیت استفاده از اینگونه شبکه¬ها و نگرانی¬های خانواده ها و مسئولان پیرامون گسترش و نوع استفاده از آن در بین کاربران اینترنتی است. از این¬ر

... دانلود ...

گرفته شده از

  • شوشتر
  • تمایل به رابطه با جنس مخالف
  • رسانه¬های نوین
  • نوگرایی
  • واژگان کلیدی: شبکه¬های اجتماعی