گزارش کارآموزی برق؛ تاسیسات الکتریکی بیمارستان

توضیحات:

گزارش کارآموزی رشته برق با موضوع تاسیسات الکتریکی بیمارستان، در قالب فایل word و در حجم 61 صفحه.

فهرست مطالب:

مقدمه

ایمنی تاسیسات الکتریکی

فصل اول

کلیات

فصل دوم

تعاریف

فصل سوم

انواع سیستم های توزیع نیروی برق

فصل چهارم

الکترود اتصال زمین

فصل پنجم

هادی اتصال زمین

فصل ششم

ابعاد هادی های حفاظتی و خنثی

فصل هفتم

هم پتانسیل کردن

فصل هشتم

... دانلود ...

گرفته شده از

  • تاسیسات الکتریکی
  • گزارش کارآموزی مهندسی برق
  • دانلود گزارش کارآموزی
  • دانلود کارآموزی برق
  • گزارش کارآموزی برق
  • دانلود کارآموزی مهندسی برق
  • دانلود کارآموزی رشته برق
  • پروژه تاسیسات الکتریکی
  • دانلود گزارش کارآموزی رشته برق
  • کارآموزی تاسیسات الکتریکی