تحقیق در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و حسابرسی مسئولیت های اجتماعی

فهرست:

مقدمه

تعریف مسئولیت اجتماعی

دیدگاه های مسئولیت اجتماعی

مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مدل مسئولیت اجتماعی کارول

چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکتی

مفهوم حسابرسی مسئولیت های اجتماعی

مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی

وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی

محدوده حسابرسی اجتماعی

مدل ماتریس شناسایی ذینفعان

... دانلود ...

گرفته شده از

  • دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
  • سیاست های جامعه
  • تعریف مسئولیت اجتماعی
  • سیاست های حقوق بشر
  • حسابرسی مسئولیت های اجتماعی